Tools

西门子中国西门子中国

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

步执行顺序(事件鼓定时器)

概述

本程序实现了一个按事件步顺序执行的例子。每步均包含一系列的动作,一步紧跟一步并且只有所有前提条件均满足时,才能执行。如下所示

                   前提条件                 实际输出

第一步:  I0.1已被置为1             Q0.2 Q0.3

第二步:  间隔5秒(T37定时器)    Q0.1 Q0.4

第三步:  间隔5秒(T38定时器)    Q0.0 Q0.5

第四步:  I0.2已被置为1            Q0.1 Q0.3 Q0.5

第五步: 间隔5秒(T39定时器)    Q0.3

               并且I0.3已被置为1

复位步执行顺序(I0.0已被置为1)


具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试.