Tools

西门子中国西门子中国

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

s7-200做Modbus RTU

概述

本程序包括一组子程序和中断程序,通过S7-200自由端口功能来产生从Modbus RTU. 它支持下列Modbus功能:

  •   1.读输出(线圈)

  •   2.读输入(触点)

  •   3.读保持寄存器(V 存储器).

  •   4.读输入寄存器

  •   5.写单路输出

  •   6.写单路保持寄存器

  •   15.写多路输出

  •   16.写多路保持寄存器


具体程序(有详细中文注释)可以下载直接调试: